Organisatie

Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven

Op het bedrijvenpark Ruyven hebben de eigenaren zich verenigd in de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven u.a. om zo de kwaliteit van het bedrijventerrein ook op de lange termijn te bewaken. In nauwe samenwerking met de gemeente wordt gestreefd naar een schoon, heel en veilig bedrijvenpark. De Coöperatie geeft bovendien een verdere invulling aan:

- Een efficiënt parkmanagement
- Een geöliede collectieve beveiliging, middels camerabewaking en collectieve surveillance
- Het bedrijvenpark Ruyven heeft sinds 2008 het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen
- Een collectief bedrijfsverwijssysteem
- Aanvullende gladheidbestrijding
- Naast raamovereenkomsten voor groenonderhoud en objectbeveiliging, wordt het collectieve dienstenpakket naar behoefte uitgebreid
- Het onderhouden van business-to-business contacten
- Belangenbehartiging

Bekijk hier de statuten van de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven u.a., opgericht 21 juli 2006.

Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp

Met ingang van 2012 wordt de basisjaarcontributie geïnd via een toeslag op de jaarlijkse OZB-aanslag, zijnde € 50,= per € 100.000,= WOZ-waarde. Deze jaarlijkse toeslag gaat volledig naar de stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp die het geld beheert. Elk bedrijventerrein of winkelgebied, kan aanspraak maken op de door haar zelf ingelegde gelden. De Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven besteedt het specifiek voor Ruyven gereserveerde bedrag aan de hierboven genoemde collectieve initiatieven op het bedrijvenpark. Het Ondernemersfonds is ingesteld voor een proefperiode van drie jaar (2012 t/m 2014), waarna het fonds geëvalueerd wordt en wordt bezien of het al dan niet wordt gecontinueerd.De Coöperatie stelt elk jaar het gewenste kwaliteitsniveau en de hoogte van de jaarlijkse bijdrage vast, die op basis van de in de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting berekend is. Voor 2012 t/m 2014 is de verwachting dat de gelden vanuit het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp toereikend zullen zijn voor de te ontplooien initiatieven. Hierdoor zal het in eerste instantie niet nodig zijn extra jaarcontributie te innen.

Meer informatie over het ondernemersfonds vindt u op: www.ofpn.nl/